درباره آترون

مجموعه آترون، در سال 1387 تحت عنوان ESA ART GROUP ( ارتباط صنعت البرز ) تاسیس و فعالیت خود را در زمینه طراحی گرافیک، عکاسی صنعتی، چاپ، طراحی مولتی مدیا، طراحی وب و مشاوره تبلیغاتی آغاز و در سال 1389، در راستای پیشبرد اهداف و چشم انداز خود، به استودیو خلاقیت آترون تغییر نام داد و با بهره گیری از دانش مدیریت تبلیغات و بازاریابی و همچنین بومی سازی این مباحث با جامعه و فرهنگ ایرانی، همواره تلاش می کند تا مشتریان و شرکا خود را برای دستیابی به موفقیت بیشتر همراهی کند. 
با گذشت بیش از یک دهه از فعالیت استودیو خلاقیت آترون، سعی ما بر ارائه بهترین استراتژی، در مسیری روشن و هدفمند، جهت تامین منافع مشتریان و رضایت مندی آنان می باشد. در دنیایی که تغییر بارزترین ویژگی محیط به شمار می رود و موفقیت سازمان در گرو پیش بینی صحیح و ارائه واکنشهای به موقع و موثر به تغییرات محیط می باشد، می بایست با شناسایی دقیق و به موقع تهدیدها و فرصت ها و همچنین با توجه به نقاط قوت و ضعف سازمان ها، به بهترین نحو از آنها استفاده و بهره برداری کرد.آژاﻧـــﺲ ﺧﻼﻗﯿـــﺖ آﺗـــﺮون ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺻﺎدرﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧﯽ، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﺟﺮای اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﻓﺮوش را دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از آن ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﻣﻮرد ﻫﺪف ﻗﺮار دﻫﺪ. در ﺣﻮزه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت آن، در ذﻫﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد. اﻣﺮوزه ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در ﺟﺴﺘﺠﻮی روش ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺑﯽ ﻫﻤﺘﺎ و ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و رواﺑﻂ داﺋﻤﯽ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ درک ﻣﺮدم از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﺤﯿﺢ و دﻗﯿﻖ ﻧﯿﺎزﻫﺎ، ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ، ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ راه ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﺎم ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ روﯾﺎی ﺑﺮﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺪف از ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری، ﺳﻮدآوری و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﺳﺖ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار ﻧﻤﯽ ﺗﻮان درک ﺻﺤﯿﺤﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی، ﺗﻬﺪﯾﺪات و ﻓﺮﺻﺘﻬﺎی ﺑﺎزار و ﻗﺪرت رﻗﺒﺎ داﺷﺖ. ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز روﺷﻨﯽ را ﭘﯿﺶ روی ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎن ﻗﺮار دﻫﺪ. آژاﻧﺲ ﺧﻼﻗﯿﺖ آﺗـــﺮون، ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻣﺸــﺎوره و راﻫﮑــﺎرﻫﺎی ﮐﺎرآﻣـــﺪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿــﻦ دﭘﺎرﺗﻤــﺎن ﻫﺎی ﺧﻮد، ﻣﺴﯿـﺮ رﺷـﺪ و ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ را ﻫﻤﻮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ.